LUCKSERIE HÅLLEN

År 1312

Socken kallades i ett original från detta år Holdanes och Hroldanes som sen uppkallad efter det stora näs i vars spets byn Hållen ligger blev HÅLLNÄS som gav sitt namn för hela det kustområde som idag täcker 57 st. byar från norr till söder.

Denna by med sina små åkrar, hagar, odlingsrösen och stenmurar vars luckserie verkligen tillhör det traditionella med sitt ngt bredare frästa spår i tre olika varianter alternativ den helt släta luckan med lätt dövad kant.

Kök
Luckor
Killskär      Måsörarna  Hammarviken Örnstenen
Kulör
      
Hållen på kartan
Denna by har en stor och wijd uthmark runt omkring sig , är med pas ½ mijhl i längd , och af lijka bredd går uthi Hafwet som ett Nääs , hwilken Siön omhwelfwer , och i östersidan en hop holmar och skär ingriper, och ellist stora Östersiön eller Sinus Botnieus uthanför sig hafwer , är äfwen och så långt i Siön Rådande till de uthom Näset eller Capelsborgen belägne ÿttersta Hafsskär och Holmar , som Biörnen derest Strömmingsfiske är , hwar uthan är stora Segelleden från Wäster Norlanden åth Öregrund och så wijdare till Stockholm , men Skutleden som Jernet föres från Löfsta och Wässlandsfiählen går emellan holmen Fogeln och udden och nor om Rööhättan åth Öregrund , Hafwandes denna Skärgård för de Siöfarande i synnerhet Biörnen som längst uth ligge.