LUCKSERIE LÖNNÖ

Fornlämningar

Den plats som gett lucka Lingnåre sitt namn är sen 2004 Uppsala läns första kultureservat och är ett ex. på ett väl bevarat vikinga- och medeltida kulturlandskap. Här finns lämningar av gravfält och husgrunder och andra spår efter de första innevånarna på Hållnäshalvön.

Denna serie av luckor präglas framförallt utav allmogeluckan som traditionellt byggs upp av en träram med en fanérad spegel men som här fräses fram i ett enda stycke med namn som Långmossen, Mossarna och Lingnåre. Två st. släta luckor ingår också i denna serie varav den ena med urfräst grepplist som ersätter handtag eller knopp och den andra med samma kantprofil som ramluckorna.

Dessa luckor går naturligtvis att få i traditionell vitrin som övriga luckor med undantag av serie Vavd och Hjälmunge som endast går att få i vitrin Aluminium ram.

Kök
Luckor
           


Kulör
      
Lönnö på kartan
Lönne består af 3 Halfwa H:n 2 Skatte och ett Crono , Skatteh:n det ena 4½ örl:d det 2:a 4 1/3 örl:d och Cronoh:t 8 örl:d under of:n nämbde köp från Cronan under Löfsra bruk komber skatträtten af det ena H:t under bruket , och det andra nog graverat ; Hafwrer icke serdeles wijd uthmark , kärachtig och ibland beriog , all den gl.skogen afkohlat , ehuruwähl der icke serdeles wexlig mark är , betiena sig doch nu af ung kohlskog efter hand som han tillwexer , ifrån Löfsta bruk lijka långt som Giulö belägen , Lönne sig gör med des uthlop i siön Fomer på Edwalla ägor.