LUCKSERIE SIKHJÄLMA

Lucknamn

Som Örnberg, Marskär, Osmossen och Kapplasse, ja många är de underliga namn som döpt alla luckor från de kustnära platserna runt Hållnäs halvö. En klippkust som Kapplasse vid Sikhjälma fiskehamn ett naturskyddat område med sitt klapperstensstråk med stenar lika formade runda som några av dessa släta luckors kantprofil.

Kök
Luckor
         
Örnberg 4 Örnberg 2 Marskär 10 Marskär 2 Osmossen 4 Kapplasse
Kulör
      
Sikhjälma på kartan
Denne by har tämmelig stor uthmark i nor emot stora Saltsiön stötandes , öfwer alt mest skön och Capital skog , men ellist nog kärachtig , samt berg och stenig , Her ibland doch grof timberskog wext är. Nor om byn efther Siähl siön efter Hållens rörgång i Saltsiön och wijdare efter Marören är hela den skogstrackten under Löfsta Bruk af bönderne sålt , hwarpå redan de låtet dem begynna at kohla som Engewreta och flere som ingen skog mehra igen hafwa at kohla af , den öfrige dehlen , så omkring byn , som söder emot Engewreta ähr äf:n och behållen och god kohlskog som på somblige stellen är wexlig mark , men på wäster sidan om byn från Sijkhielma Siön åth Örnberget i Saltsiön skön furu och timberskog , så att denna by till sin fulkomblige nödtorft alt framgent kohlskog hafwer.