LUCKSERIE SLADA

Utmark (betesmark och skog, kärr,mossar, sjöar,brukad jord)

Del av Hållnäs som består av blandat landskap med naturskyddade områden för ex. vissa orkidésorter men också för djur som ex. den fridlysta gölgrodan.

Serie Slada är luckan som med sitt enkla spår lämpar sig väl för den som vill ha en liten detalj men inte något större mönster, där kanten har fått sin egen design med fräsning likt en pärla.

Finns i flera modeller av de klassiska speglarna med alternativ ett eller två spår.

Denna variant används också i vårat sortiment under renovering där släta gamla luckor får ett helt nytt utseende med fräst spår men då utesluts kantfräsningen.

Kök
Luckor
           
Gammelbodarna Storfjäden 2 spår Storhälla 1 spår Källspången 1 spår
   
Byräng 1 spår Gubbenshöll 1 spår Kärringsjön 2 spår Glon 2 spår
Kulör
      
Slada på kartan
Denna by har en tämelig wijd uthmark ½ mijhl lång i Nor och söder och 1½ fierdingswäg bred ifrån Hielmunge rågång till Saltsiön wid Slada fiählen , hwar innom ett H:n Wedlösa afgärdat begripes , des mark består mest i synnerhet å södersidan mot Siön och Wedlösa af Kär , Mossar och små Siöar som der och wahr små Skogsholmar ibland ähro , på Norrsidan likaledes berieg och mossig mark , all skogen nembst omkring byn afkohlat att föga Någon kohlskog mehra igen är , men wed Siökanten är biörk och granskog som bönderne föryttrar åth de Siöfarande , uthur Hielmunge och Foma Siöar med alt det öfrige uthur skogen samman löpande wattnet gör igenom Slada ägor och in i Saltsiön och Slada fiählen , denne by är ifrån Löfsta Bruk 1½ mijhl belägen .